مخالفت گروه‌های حقوق بشری با گسترش پایگاه‌های نظامی آمریکا در فیلیپین


تهران – ایرنا- گروه‌های حقوق بشری به ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در فلیپین اعتراض کردند و آن را منجر به وخامت بیشتر اوضاع این کشور دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095472/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1