گلوبال تایمز: استفاده از پهپادها فشار قابل توجهی به پدافند اسرائیل وارد کرد


تهران- ایرنا- روزنامه گلوبال تایمز به نقل از کارشناسان نوشت که استفاده از پهپاد رهگیری را برای اسرائیل دشوار کرد و فشار قابل توجهی به سامانه‌های دفاعی آن وارد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85443660/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84