کلیسای اتحاد ژاپن بدنبال حضور در آمریکا


تهران- ایرنا- کلیسای اتحاد ژاپن بعد از نفوذ گسترده سیاسی در دولت این کشور حال چشم به نفوذ در داخل آمریکا و تاثیرگذاری بر تحولات داخلی در بزرگترین متحد کشور آفتاب تابان دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438050/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7