کره جنوبی به همراه ارتش آمریکا رژه نظامی برگزار می کند


تهران – ایرنا – کره جنوبی اواخر ماه جاری میلادی برای اولین بار بعد از ۱۰ سال رژه نظامی گسترده ای در مرکز سئول برگزار می کند و ارتش آمریکا نیز این کشور را همراهی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227545/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF