ژاپن دور چهارم تخلیه فاضلاب رادیواکتیو به اقیانوس آرام را آغاز می‌کند


تهران- ایرنا- ژاپن برای چهارمین بار اقدام به تخلیه آب آلوده به رادیواکتیو در اقیانوس خواهد کرد درحالیکه این اقدام پیشتر با اعتراض همسایگان این کشور همراه بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85399570/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2