ژاپن بدنبال ارتقای روابط با چین به سطح راهبردی


تهران-ایرنا- ژاپن در گزارش سالیانه خود متعهد به ارتقای روابط ۲ جانبه با چین به سطح راهبردی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446849/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C