چین فناوری جدید ماهواره‌ای برای رسیدن به ماه آزمایش می‌کند


تهران- ایرنا- چین با هدف دسترسی به ماه، فناوری‌های جدید ماهواره‌ای را آزمایش می‌کند که بتواند برای ایجاد یک پایگاه تحقیقاتی روی سطح این قمر آماده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376471/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF