چین خواستار جلوگیری از گسترش تاثیرات جنگ اوکراین و روسیه شد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه چین شنبه شب در سازمان ملل متحد از روسیه و اوکراین خواست که اجازه ندهند اثرات جنگ آنها گسترش یابد و خواستار یک راه حل دیپلماتیک شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84897202/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF