چین: آمریکا منبع تنش در دریای جنوب چین است


تهران-ایرنا- ژنرال ژینگ ژیانفنگ، معاون رئیس ستاد مشترک ارتش چین روز شنبه گفت که آمریکا عامل واقعی تنش در دریای جنوب چین است و همچنان اصل چین واحد را تضعیف می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130714/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA