پیروزی تاریخی حزب مخالف دولت در انتخابات پارلمانی کره جنوبی
تهران- ایرنا- حزب دموکرات کره جنوبی (DP) به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون این کشور در بیست و دومین انتخابات پارلمانی کره جنوبی با کسب ۱۷۵ کرسی از ۳۰۰ کرسی مجلس ملی این کشور، یک پیروزی تاریخی به دست آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85441621/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C