پیامد عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای


تهران- ایرنا- «بنیاد دفاع از دموکراسی ها» عضویت کامل ایران در «سازمان همکاری شانگهای» را عاملی برای نزدیکی بیشتر و تقویت اتحاد چین، روسیه و ایران در مقابل غرب دانست که موجب کاهش تاثیر تحریم های ایالات متحده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85154594/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C