پکن: تنش در دریای سرخ باید کاهش یابد


تهران- ایرنا- وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین با بیان اینکه پکن به شدت نگران تشدید تنش در منطقه است، تاکید کرد: تنش در دریای سرخ باید کاهش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85365108/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF