پلیس ژاپن درباره فروش کشتی به یک شرکت ایرانی تحقیق می‌کند


تهران- ایرنا- دولت ژاپن یک شرکت واسطه فروش کشتی را به اتهام معامله با شرکتی ایرانی که در فهرست سیاه قرار دارد، تحت تعقیب قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379711/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF