پرواز مدرن‌ترین بمب افکن‌های آمریکا در رزمایش مشترک با کره جنوبی


تهران- ایرنا- در رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا در روز سه شنبه مدرن ترین جنگنده ها و بمب افکن ها از جمله بمب افکن استراتژیک بی-۵۲ و جنگنده های مخفی اف-۲۲ مورد آزمایش قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975362/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C