ویتنام و فیلیپین درباره دریای جنوبی چین، قرارداد امنیتی امضا کردند


تهران- ایرنا- ویتنام و فیلیپین، چند قرارداد توافق در حوزه تجارت، کشاورزی و امنیت دریایی در دریای جنوبی چین امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370523/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7