وزیر خارجه ایتالیا: روابط ما با چین تحت تاثیر مسائل جهانی قرار نمی گیرد


تهران-ایرنا- «آنتونیو تاجانی» وزیر امور خارجه ایتالیا در دیدار با  «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین تاکید کرد با شرایط نابسامان جهانی، روابط ما با چین تحت تاثیر مسائل جهانی قرار نمی گیرد


منبع: https://www.irna.ir/news/85220666/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1