هند میدان رقابت با چین را در کمک نظامی به مالدیو واگذار کرد


تهران- ایرنا- درحالیکه مالدیو دستور خروج پرسنل نظامی هند را داده و همزمان یک توافق «کمک نظامی» با چین امضا کرده است، به نظر دهلی‌نو در حال واگذاری میدان رقابت به پکن در این کشور مجمع‌الجزایری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85408773/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF