هراس اقیانوسیه از رهاسازی پساب راکتورهای اتمی ژاپن


تهران- ایرنا – کارگروه جزایر اقیانوسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد کشورهای این منطقه، «ژاپن» را به تاخیر در رها کردن آب های راکتور اتمی تخریب شده فوکوشیما از ترس آلوده شدن آبزیان ترغیب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002202/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86