نگرانی چین از تداوم حملات آمریکا به عراق و سوریه


تهران- ایرنا- نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد گفت: پکن در مورد تداوم حملات آمریکا به عراق و سوریه نگران است و این اقدامات را «نقض فاحش» حاکمیت این دو کشور می‌داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378439/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87