نگرانی توکیو از نشت احتمالی آب‌های آلوده به رادیواکتیو از نیروگاه فوکوشیما


تهران- ایرنا- وزیر صنعت ژاپن از مدیر عامل شرکت برق توکیو خواست گام‌های محکمی در جهت جلوگیری از هرگونه نشت آب آلوده به رادیواکتیو و تضمین ایمنی نیروگاه فوکوشیما بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393869/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87