نخست وزیر مالزی: آسه آن نیازمند تقویت همکاری با چین است


تهران- ایرنا – انور ابراهیم نخست وزیر مالزی گفت تلاش های جمعی آسه آن و چین باید بر روی صلح منطقه ای، ثبات، رفاه و تقویت روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه متمرکز شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230269/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA