مقابله ۲۷ میلیارد دلاری چین با محدودیت‌های ریزتراشه آمریکا


تهران- ایرنا- چین در راستای مقابله با محدودیت‌های آمریکا در زمینه ریزتراشه که جهت خنثی کردن پیشرفت‌های پکن طراحی شده، سرمایه بیش از ۲۷ میلیارد دلاری برای توسعه فناوری‌های پیشرفته اختصاص داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85412615/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7