مسیر رایزنی‌ها برای آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی باز است


تهران – ایرنا – معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی همچنان باز است و از هیچ اقدام حقوقی لازم برای بازگرداندن دارایی‌های ملت دریغ نخواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184084/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2