مسیر ایران یکی از دو گزینه‌ ترکمنستان برای عرضه گاز به اروپا


تهران- ایرنا- قربانقلی بردی‌محمداف رهبر ملی ترکمنستان به دنبال امضای توافق انرژی بین عشق‌آباد و آنکارا گفت که عرضه احتمالی گاز به قاره اروپا می‌تواند از طریق ایران انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406294/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7