مخالفت ائتلاف ضدآمریکایی فیلیپین، با همکاری مانیل و واشنگتن


تهران- ایرنا- ائتلافی به رهبری حامیان دوترته، رئیس جمهور سابق فیلیپین، کارزاری را علیه اتحاد نظامی رو به رشد فیلیپین با آمریکا آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85457571/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B6%D8%AF%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86