مانیل به چین اطمینان داد: پایگاه‌های آمریکا در فیلیپین علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد


تهران- ایرنا- فردیناند مارکوس رئیس جمهوری فیلیپین گفت به چین اطمینان داده است که چهار پایگاه جدید آمریکا در کشورش برای حمله به هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101940/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86