مالزی و برزیل به دنبال تقویت منافع کشورهای درحال توسعه


تهران – ایرنا – مالزی و برزیل به تازگی توافق کرده اند که در تقویت و حفاظت از منافع کشورهای در حال توسعه، به خصوص در زمینه مقابله با فقر و گرسنگی همکاری نزدیکی داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85382873/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87