مالزی در صدد تقویت امنیت سایبری


تهران- ایرنا- نگرانی درباره امنیت سایبری و افزایش جرایم آنلاین در مالزی، دولت را به بررسی قوانین جدید بازدارنده و تعیین مجازات برای مجرمان، مصمم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378433/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C