فیلیپین خواستار افزایش تعهدات امنیتی واشنگتن در قبال مانیل است


تهران- ایرنا – فردیناند مارکوس رئیس جمهوری فیلیپین امروز دوشنبه اعلام کرد از جو بایدن همتای آمریکایی خواهد خواست تا معیار تعهدات واشنگتن برای دفاع از کشورش تحت معاهده امنیتی ۱۹۵۱ با توجه به افزایش تنش های منطقه ای قرار خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091062/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA