فیلیپین بار دیگر چین را به تحرکات خطرناک دریایی متهم کرد


تهران- ایرنا- در بحبوحه تنش‌ها در منطقه مورد مناقشه دریای جنوبی چین که هر لحظه امکان وقوع درگیری در آن وجود دارد، فیلیپین بار دیگر پکن را به انجام حرکات خطرناک در این منطقه متهم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409716/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF