فیلم| امیرعبداللهیان: تا زمان از دست نرفته دریچه‌های سدکجکی افغانستان باز شود


چابهار – ایرنا- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه گفت: درخواست روشن ما از طرف افغانستانی این است که تا زمان از دست نرفته دریچه‌های سد کجکی را باز کنند تا هم مردم خودشان که در مسیر هستند و هم مردم سیستان از آب بهره‌مند شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114335/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%DA%A9%D8%AC%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86