فشار بورل به کره جنوبی برای تسلیح اوکراین


تهران- ایرنا- جوسپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور افزایش فشارهای آمریکا و اروپا به سئول برای تسلیح اوکراین، با وزیر دفاع کره جنوبی دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130617/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86