صادرات سلاح، هدف اصلی سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به امارات


تهران -ایرنا- یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی شنبه شب در سفری رسمی و چند روزه وارد ابوظبی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998885/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA