سیاست‌های چین چگونه از آمریکا در خاورمیانه پیشی گرفت؟


تهران- ایرنا- باوجود وقوع رخدادهای سیاسی پرشمار سال ۱۴۰۱، اما تحولات مرتبط با خاورمیانه و شکست سیاست ضد ایرانی اسرائیل و پیشی گرفتن سیاست‌های چین از آمریکا در منطقه یکی از چهار تحول مهم جریان‌ساز جهان بود، به‌گونه‌ای که آثار و نتایج آن از همگرایی منطقه‌ای به افق‌های همکاری جهانی در حرکت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075992/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA