سران کواد با تغییر وضع موجود در هندوپاسیفیک مخالفت کردند


تهران- سران کشورهای گروه «کواد» بر حفظ صلح و ثبات در منطقه هندوپاسیفیک تاکید و با «اقدامات یکجانبه برای تغییر وضع موجود از طریق زور مخالفت کردند.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85116886/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF