سالگرد پیروزی مجاهدین در افغانستان و ترور ناموفق امامعلی رحمان
تهران- ایرنا- امروز سی‌ودومین سالگرد پیروزی مجاهدین در افغانستان است که در جریان آن نیروهای ملت افغانستان آخرین دولت کمونیست را سرنگون کردند. همچنین سالها پیش ترور ناموفق امامعلی رحمان رئیس جمهوری یکه‌تاز تاجیکستان در سال ۱۹۹۷ در همین روز اتفاق افتاد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85459072/%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86