زلنسکی دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین را اخراج کرد


تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی، دستور برکناری الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین را از سمت خود امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85428066/%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF