روایت رسانه چینی از اجلاس «دو نشست»؛ انتقال اعتماد به توسعه جهانی


تهران- ایرنا- یکی از رسانه‌های چینی با بیان اینکه اجلاس «دو نشست» اعتماد به توسعه را به جهان منتقل کرد، نوشت: مقامات چین در این اجلاس بر تعهد باثبات پکن به توسعه اقتصاد باز و اعتماد راسخ این کشور به توسعه خود در ارتباط با جهان تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85415379/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C