روایت الجزیره از دلیل روی آوردن فیلیپین به آمریکا


تهران- ایرنا- شبکه خبری الجزیره در بحبوحه تنش‌ها بین چین و فیلیپین در دریای جنوبی چین، علل نزدیکی این کشور کوچک در جنوب شرقی آسیا را با آمریکا به عنوان دشمن اصلی پکن بررسی کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338707/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7