روایتی از یک خبرI رویگردانی اعراب از غرب به سوی شرق


تهران- ایرنا- برخی از یافته‌ها نشان می‌دهد که جوانان عرب دیگر کشورهای غربی را متحد قوی خود نمی‌دانند و تقویت محبوبیت چین و همچنین ترکیه به‌عنوان متحد قدرتمند، دیدگاهی است که متعاقبا از مردم به دولت‌های عربی نیز منتقل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197199/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82