رهبر کره شمالی : روسیه بر تمام نیروهای متخاصم پیروز خواهد شد


تهران- ایرنا – کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سخنانی که به نظر می رسد به اوکراین و حامیان غربی اش از جمله آمریکا اشاره کرده تاکید کرد روسیه در مبارزه علیه امپریالیسم پیروز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106094/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF