رئیس نهاد ریاست جمهوری قزاقستان به عنوان نخست وزیر جدید معرفی شد


تهران- ایرنا- به دنبال استعفای دولت قزاقستان، حزب حاکم «امانت» رئیس نهاد ریاست جمهوری را به عنوان نخست وزیر این کشور معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378292/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C