رئیس جمهور فیلیپین: حفاظت از دریای جنوبی چین برای ثبات جهانی امری ضروری است


تهران-ایرنا- «فردیناند مارکوس جونیور» رئیس جمهور فیلیپین در دیدار با نمایندگان مجلس استرالیا تاکید داشت: حفاظت از دریای جنوبی چین برای ثبات جهانی امری ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85402508/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C