حمایت چین از وحدت گروه‌های فلسطینی


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین در رابطه با سفر نمایندگان حماس و فتح به پکن، اظهار داشت: از آشتی و وحدت میان گروه‌های فلسطینی حمایت خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85458083/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C