حفاظت از موسسات مالی چین به نیروی‌های مسلح مردمی سپرده می‌شود


تهران- ایرنا- بانک صنعتی و بازرگانی چین، شعبه استانی چینگهای، یک اداره نیروهای مسلح مردمی را در شینینگ، استان چینگهای در شمال غربی چین تأسیس کرد و به اولین بخش نیروهای مسلح مردمی برای حفاظت از مؤسسات مالی در این کشور تبدیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85457855/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF