جنگ اوکراین، فرصتی برای افزایش صادرات نظامی چین به آفریقا


تهران – ایرنا – با ادامه یافتن جنگ اوکراین و افزایش نگرانی ها در مورد تداوم اتکا قاره آفریقا به کمک های نظامی روسیه، چین فرصت را غنیمت شمرده و درصدد تقویت همکاری های امنیتی با کشورهای آفریقایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967947/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7