توفانی دیگر در کمین ژاپن و کره جنوبی


تهران – ایرنا – توفان و باران شدید حاصل از گردباد «خانون» روز چهارشنبه به بخش های جنوبی ژاپن و کره جنوبی رسید و تعداد زیادی از پروازها را لغو و حرکت قطارها را مختل کرد. توفان دیگری نیز از شرق ژاپن پایتخت این کشور را تهدید می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85193803/%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C