تنش زدایی به سبک آمریکا


تهران – ایرنا – سال ها است دولت آمریکا با شعار “صلح دوستی”، “تنش زدایی” و “گفت وگو با شرق” ادعا می کند هرگز در پی تشدید تنش به ویژه با رقبای خود نیست، اما در اندک زمانی بعد از اقناع رسانه ای جامعه جهانی، همچنان به شیطنت های پیدا و پنهان خود ادامه داده و ولو به سبک غیرمتعارف از اختلاف افکنی و جنگ افروزی کوتاهی نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148826/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7