تغییر کابینه، ترفند نخست وزیر ژاپن برای رهایی از کاهش محبوبیت


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن امروز چهارشنبه با ایجاد تغییراتی در کابینه و ثبت رکوردی در انتصاب ۵ وزیر زن در کابینه دولتش سعی در رهایی از کاهش محبوبیت در این کشور دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227487/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA