تداوم بازدید مقامات ژاپنی از معبد جنگ سوال برانگیز شد


تهران- ایرنا- تداوم بازدید مقامات ژاپنی از معبد یاسوکونی ملقب به معبد جنگ که در ارتباط با جنگ جهانی دوم است، برای همسایگان توکیو سوال برانگیز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85454049/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF